ورود

صنایع هدف
​​​- تمام صنایعی که به دنبال تحول در استراتژی، زنجیره ارزش، فرایند، محصول، ساختار، نیروی انسانی و مدل کسب و کار هستند، مخاطبان مراکز تحول دیجیتال هستند.​​
- بین تحول و بهبود مستمر تفاوت زیادی وجود دارد. تحول در حقیقت یک تغییر بنیادین در عناصر کلیدی یک کسب و کار می باشد.
- به همان اندازه که فناوری در تحول موثر است، استراتژی، فرهنگ و نیروی انسانی نیز نقش بسزایی در تحول ایفا می کنند. فناوری اطلاعات و ارتباطات به تنهایی برای تحول دیجیتال کفایت نمی کند. بلکه تغییر بنیادی در نگرش سازمان، استفاده بهینه از داده ها و ایجاد یکپارچگی بین عناصر روبرو موجب تحول خواهد شد:​مسیر تحول سازمانی بر پایه دیجیتال :1- مشتری
2- رقابت
3- داده
4- نوآوری
5- ارزش

​ ​ ​​ ​​​

​صنایع هدف ما عبارتند از:

1- بانک و بیمه
2- حمل و نقل - خودرو
3- مخابرات
4- نفت، گاز و پتروشیمی
5- آموزش
6- ​​هایپر مارکت ها
7- گردشگری
8- سلامت
​ ​​​خدمات مرکز عبارت است از:

1-  ارزیابی و سنجش بلوغ دیجیتال برای مواجه با عصر دیجیتال
2- توانمندسازی
   -  ​آموزش

   ​- مشاوره

   - مشارکت در ​انجام پروژه​​​

​​